Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng : 08:11, 04/05/2024

(Kiemsat.vn) - Ngày 22/4/2024, Ban cán sự đảng VKSND tối cao ban hành Nghị quyết số 132-NQ/BCSĐ về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghị quyết này được quán triệt, phổ biến đến chi bộ trong toàn Ngành.

Trong những năm qua, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đã ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ các hoạt động của Ngành; bộ máy, biên chế từng bước được kiện toàn tinh gọn, hiệu quả; công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản có nhiều đổi mới, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Toàn Ngành đã thực hiện việc cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên hằng năm theo quy định; đẩy mạnh việc ủy quyền, phân cấp quản lý, đầu tư sử dụng tài sản, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện dự toán ngân sách hằng năm; triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân đầu tư công cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra; việc mua sắm tài sản công được thực hiện theo đúng quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ảnh minh họa.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Chỉ thị số 27), Ban cán sự đảng VKSND tối cao quyết nghị, giao Viện trưởng VKSND các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 và các văn bản liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đồng thời, là văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Chỉ đạo, tạo điều kiện để cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, lao động và thời gian lao động của cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa, đổi mới hình thức tuyên truyền và huy động sự tham gia của các đơn vị báo chí, thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, cấp tỉnh và cấp huyện căn cứ vào Chỉ thị số 27 và Nghị quyết này lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị theo hướng “lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ”.

Trong đó, tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, gắn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra, kiểm tra ở cơ sở; thực hiện công khai tài chính theo quy định. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, sáng kiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí, thất thoát.

Nghị quyết nêu rõ, Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ngành theo quy định của Chính phủ. Thường xuyên rà soát chế độ, chính sách, xây dựng, sửa đổi bổ sung để hoàn thiện quy định, quy chế, chế độ chính sách về công tác tài chính của Ngành có liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi. Tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền cho VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh trong quản lý, sử dụng tải sản nhà nước.

Hằng năm, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra việc sử dụng ngân sách, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao.

Các đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao và các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, quy định rõ cơ chế và giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí đội ngũ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn hóa đối với từng vị trí việc làm; chính sách thu hút nhân tài, người có chuyên môn nghiệp vụ giỏi; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chính sách tiền lương mới phù hợp với đặc thù của Ngành, lĩnh vực sự nghiệp; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để định giá từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công, hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát, quản trị theo hướng tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; hoạt động kiểm định, định giá, đánh giá độc lập chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động gắn với tinh giản biên chế. Tăng cường sử dụng, khai thác hợp lý cơ sở vật chất hiện có để tăng nguồn thu; dịch chuyển số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tương ứng với tỷ lệ tự chủ chi thường xuyên của đơn vị, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước, nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thanh tra VKSND tối cao chủ trì, phối hợp Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản cũng như cơ chế chính sách, chủ trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND các cấp. Kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực để có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trịnh Quyết