Từ 01/7/2024, người dưới 6 tuổi cũng được cấp thẻ căn cước

Ngày đăng : 10:52, 09/04/2024

(Kiemsat.vn) - Kể từ 01/7/2024, thẻ căn cước công dân đổi tên thành thẻ căn cước; mở rộng thêm đối tượng được cấp thẻ căn cước và thu thập thông tin sinh trắc học với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên.

Trong trường hợp thông thường: Việc cấp thẻ căn cước cho các trường hợp trẻ em từ 0 - 6 tuổi sẽ thông qua người đại diện hợp pháp, cụ thể người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục thông qua Cổng dịch vụ công/ứng dụng định danh quốc gia VneID.

Mặt trước của mẫu căn cước mới được Bộ Công an đề xuất áp dụng cho người từ 0 đến 6 tuổi.

Trong trường hợp trẻ dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh: Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên Cổng dịch vụ công/ứng dụng định danh quốc gia VNeID/trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

Đối tượng này không phải thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học.

Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo Điều 26 Luật Căn cước năm 2023. Trong khi đó, theo quy định cũ tại Điều 25 Luật Căn cước công dân năm 2014, thời hạn được chia theo địa bàn. Tại thành phố, thị xã: Cấp mới và cấp đổi là không quá 7 ngày làm việc; cấp lại là không quá 15 ngày làm việc. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: Không quá 20 ngày áp dụng cho tất cả các trường hợp; các khu vực còn lại: Không quá 15 ngày cho tất cả các trường hợp.

Thanh Lâm