Infographic: Chính phủ đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới

Ngày đăng : 15:50, 26/05/2023

(Kiemsat.vn) - Ngày 12/05/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới nhằm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hà Vy