Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban cán sự đảng TAND tối cao

Ngày đăng : 20:59, 11/05/2023

(Kiemsat.vn) - Ngày 11/5/2023, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban cán sự đảng TAND tối cao đã ký kết Nghị quyết liên tịch về tăng cường công tác phối hợp. Lễ ký kết có sự chứng kiến của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trong chương trình chuyến thăm và làm việc của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao; trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao và đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký kết Nghị quyết liên tịch về tăng cường công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng TAND tối cao và Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Nghị quyết liên tịch về tăng cường công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban cán sự đảng TAND tối cao.

Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết liên tịch là tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về cải cách tư pháp của Đảng, Hiến pháp, pháp luật nhằm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Cùng với đó, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa TAND và VKSND các cấp nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức TAND, VKSND, nhất là các chức danh như Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Nghị quyết nêu rõ, việc phối hợp hoạt động được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan. Cùng với đó, việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định của pháp luật và quy định của Đảng.

Trước đó, ngày 22/3/2016, Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban cán sự đảng TAND tối cao đã ký kết Nghị quyết số 01 về tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Ngày 25/6/2022, Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 01 và đánh giá công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban cán sự đảng TAND tối cao đã đánh giá nhiều kết quả nổi bật như: Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cơ bản được thực hiện kịp thời; công tác truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phức tạp do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo bảo đảm kịp thời, hiệu quả; công tác hợp tác quốc tế, phổ biến, tuyên truyền các đạo luật được hai cơ quan phối hợp chặt chẽ...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Nghị quyết số 01 vẫn còn một số hạn chế nhất định, một số nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Do vậy, Ban cán sự đảng Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban cán sự đảng TAND tối cao đã thống nhất xây dựng và ký kết Nghị quyết liên tịch mới để sửa đổi, bổ sung và khắc phục các hạn chế nhằm tăng cường công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa hai cơ quan, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Trịnh Quyết