Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2023

Ngày đăng : 12:13, 27/04/2023

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2023 cho tập thể và cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo quy định tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017); khoản 2, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

Để có căn cứ trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành gửi danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2023 để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Danh sách tập thể, cá nhân lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng tại file đính kèm.

Các ý kiến phản hồi của nhân dân gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng), địa chỉ: Số 09, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc qua địa chỉ Email: vp_v16 @vks.gov.vn trước ngày 05/5/2023.

Trịnh Quyết