VKSND tỉnh Bắc Kạn: Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Ngày đăng : 11:16, 24/04/2023

(Kiemsat.vn) - Trong những năm qua, VKSND hai cấp tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm, chú trọng việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương.

Xác định việc vận dụng những giá trị cốt lõi, những nguyên lý, nền tảng tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận khoa học mà chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp chính là “kim chỉ nam”, là giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Do đó, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Bắc Kạn luôn tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp cần gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay đến công chức, đảng viên và người lao động Viện kiểm sát hai cấp.

Cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh Bắc Kạn tham gia chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với tinh thần học tập trách nhiệm, nghiêm túc.

Từ việc vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được chú trọng nâng cao chất lượng từ khâu tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đến việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với các vụ án xảy ra trên địa bàn. Thông qua công tác chuyên môn, việc vận dụng những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được đội ngũ công chức nhất là đội ngũ Kiểm sát viên linh hoạt, sáng tạo vận dụng. Trong đó, việc giải quyết các vụ án luôn đòi hỏi người cán bộ Kiểm sát phải có tư duy biện chứng khoa học, có lập luận sắc bén, có cái nhìn khách quan, toàn diện,… từ đó giải quyết vụ án được chính xác, có căn cứ, đúng quy định, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt người phạm tội. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ Kiểm sát luôn nêu cao lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực thi nhiệm vụ, luôn: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” trong mỗi hành động, việc làm. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao, từ đó việc bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ngày càng hiệu quả. Kết quả công tác hàng năm của Viện kiểm sát hai cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất.

Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Kạn cũng thường xuyên chú trọng việc học tập, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là thế hệ công chức trẻ. Hàng năm, tạo điều kiện cho nhiều lượt công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, cử nhiều công chức tham gia học các lớp đào tạo về lý luận chính trị hệ Trung cấp, Cao cấp.

Cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh Bắc Kạn tham gia giúp đỡ xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm và xã Yến Dương, huyện Ba Bể xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Kạn cũng tích cực tham gia giúp đỡ các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo sự phân công của cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, người đồng bào vùng dân tộc thiểu số thuộc xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người dân có phát triển kinh tế, giảm dần khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch mức sống giữa các vùng trên địa bàn. Trong những năm qua, cán bộ, công chức và người lao động ngành Kiểm sát tỉnh Bắc Kạn đã chung tay cùng các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện giúp đỡ xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm và xã Yến Dương, huyện Ba Bể xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025. Qua thực hiện, đơn vị đã ủng hộ được một phần vật chất là tiền và hiện vật giúp các xã hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định, từ đó đã góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, nhà nước ta “Không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác an sinh xã hội.

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ được Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh thường xuyên quản lý và định hướng thông tin; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cảnh giác với âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thông qua công tác chuyên môn, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng có liên quan trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo, phối hợp giải quyết tốt các vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động chống phá của các thế lực thù địch xảy ra trên địa bàn. Tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; xây dựng các nhóm trên Zalo, Facebook để chia sẻ, cung cấp, tuyên truyền, phổ biến thông tin tích cực trên mạng xã hội. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên luôn có ý thức cảnh giác trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, tham gia theo dõi và đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hoặc phản bác có hiệu quả các tài khoản, trang mạng, thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Với những kết quả mà VKSND hai cấp tỉnh Bắc Kạn đạt được trong những năm qua, bên cạnh sự chỉ đạo thường xuyên của VKSND tối cao; lãnh đạo Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng cùng cấp; sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với ngành Kiểm sát tỉnh Bắc Kạn, thì còn phải khẳng định vai trò của việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đây là việc làm cần thiết, phải tiến hành thường xuyên, liên tục trên mọi lĩnh vực công tác không chỉ góp phần xây dựng Ngành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương mà còn góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ./.

Nông Thị Diệu