Xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng : 16:03, 30/10/2022

(Kiemsat.vn) - Trong những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam và các cấp uỷ chi bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai trọng tâm, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; coi đây là khâu then chốt để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Xác định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam luôn chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm sát và công tác Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến nay, Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam đã phối hợp với chính quyền cơ quan cử 120 công chức đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ kiểm sát, trình độ lý luận chính trị; tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022, qua đó góp phần nâng cao trình độ cho công chức, đảng viên và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ Bí thư chi bộ. Đồng thời, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam đã sáp nhập từ 10 chi bộ xuống còn 8 chi bộ trực thuộc, kịp thời kiện toàn cấp ủy khi có biến động về công tác cán bộ.

Trao giải Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022 của Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam.

Cùng với đó, Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam cũng tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy trong Đảng bộ chủ động đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Có thể thấy, qua các cuộc phát động, các chi bộ trực thuộc đã đăng ký và thực hiện tốt, có hiệu quả nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng quý, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, khách quan, công tâm; tỷ lệ các tổ chức đảng trong Đảng bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỉ lệ cao.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng và kiểm tra, giám sát vai trò tiên phong, gương mẫu của công chức, đảng viên trong đơn vị cũng được Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan và các chi bộ trực thuộc thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 100% các tổ chức đảng trực thuộc và giám sát thường xuyên đối với đảng viên theo thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thu, chi, sử dụng đảng phí, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên...; kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 100% Bí thư chi bộ trong thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương. Các chi bộ và đảng viên, sau kiểm tra, giám sát, đều có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đoàn thể VKSND tỉnh Hà Nam thăm và tặng quà hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể trong đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng đoàn thể, đơn vị, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ lũ lụt miền Trung luôn được Đảng ủy quan tâm đúng mực và chỉ đạo thực hiện.

Trong những năm qua, Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Hằng năm, Đảng ủy luôn chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát và Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Nam về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời, chủ động, tích cực, sáng tạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp với phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả".

Với tinh thần, trách nhiệm cao, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QHH ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu của Ngành, Kế hoạch công tác kiểm sát của VKSND tỉnh Hà Nam đề ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh phát hiện, xử lý nhiều vụ án lớn, nhiều vụ án về tham nhũng, chức vụ, được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, được dư luận đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát thi hành án; công tác kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp... được tăng cường, đạt chất lượng hiệu quả cao.

Ngoài ra, ngành KSND tỉnh Hà Nam đã chủ động triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ do Quốc hội giao thêm, góp phần thiết lập kỷ cương, kỷ luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho pháp luật được áp dụng nghiêm minh và thống nhất như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định truyền thống của ngành KSND: "Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân".

Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam đã được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, từ đầu nhiệm kỳ (năm 2020) đến nay, VKSND tỉnh Hà Nam liên tục được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng; nhiều năm liền được Viện trưởng VKSND tối cao và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng "Cờ đơn vị thi đua xuất sắc"; Đảng bộ VKSND tỉnh liên tục nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Nhìn lại kết quả mà VKSND tỉnh Hà Nam đã đạt được trong thời gian qua, càng thêm khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam và sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy truyền thống vẻ vang 62 năm của ngành KSND nói chung và 25 năm của ngành Kiểm sát tỉnh Hà Nam nói riêng. Trong thời gian tới, Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Thế Kính