Chi bộ VKSND TP. Hải Dương Chú trọng phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên

Ngày đăng : 14:32, 13/10/2022

(Kiemsat.vn) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Chi uỷ Chi bộ VKSND TP. Hải Dương luôn thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong Chi bộ nói chung và trong Chi đoàn thanh niên đơn vị nói riêng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Từ những quy định của Trung ương và đặc điểm tình hình của Chi bộ, ngay từ đầu mỗi năm công tác, Ban Chi uỷ Chi bộ VKSND TP. Hải Dương đã cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch, Chương trình công tác trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo Ban Chấp hành Chi đoàn lên kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên, có chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể hàng năm. Giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan quan tâm tìm hiểu, tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của đoàn viên, từ đó báo cáo với Ban Chi uỷ tạo điều kiện, có kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để đề nghị Chi uỷ cơ quan cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, khi có đủ điều kiện tiến hành các bước chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp xét kết nạp Đảng. 

Thông qua việc duy trì và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cho đoàn viên, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng, Chi bộ đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên để rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chi ủy Chi bộ VKSND TP. Hải Dương, năm 2022, Chi bộ đã cử 02 quần chúng thanh niên tham dự lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Hải Dương tổ chức để tạo nguồn quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng và kết nạp 01 quần chúng thanh niên ưu tú vào đảng, đề nghị công nhận 01 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên; toàn bộ đảng viên mới kết nạp đều là đoàn viên, thanh niên Chi đoàn, các đảng viên mới được kết nạp đều phát huy khả năng ở mọi cương vị công tác; việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được thực hiện đảm bảo phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Chi uỷ Chi bộ VKSND TP.  Hải Dương luôn thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong Chi đoàn thanh niên đơn vị.

Trong thời gian tới, để công tác phát triển đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, Chi ủy Chi bộ VKSND TP. Hải Dương tiếp tục quan tâm công tác đào tạo cán bộ đoàn viên thanh niên ngay tại đơn vị nhằm nâng cao nâng cao công tác nghiệp vụ của đoàn viên thanh niên, góp phần tạo nguồn cán bộ, đảng viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Bên cạnh đó, giao cho đoàn viên, thanh niên chịu trách nhiệm chính thực hiện những công việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, khẳng định bản thân đồng thời uốn nắn khắc phục những sai sót, yếu kém, hạn chế; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị xây dựng công tác, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

Trương Thị Thùy Dương