Đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề án chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền

Ngày đăng : 16:30, 20/06/2022

(Kiemsat.vn) - Sáng 20/6, tại Bình Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam.

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Cùng dự có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. 

Đây là lần thứ ba Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, sau các hội nghị tại miền Bắc và miền Trung, nhằm góp ý cho Dự thảo Đề án lần thứ 3.

Tại hội nghị, các địa phương đều đánh giá cao Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ta, đã trách nhiệm, tâm huyết xây dựng Dự thảo Đề án công phu, khoa học, chặt chẽ, nêu được những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta thời gian qua.

Đặc biệt, trên cơ sở các hội thảo, hội nghị cấp quốc gia và nghiên cứu 27 chuyên đề, Dự thảo Đề án đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về những vấn đề đặt ra trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.  

Trong nhiều vấn đề nêu ra thì phân cấp phân quyền cho các địa phương được nhiều địa phương đề cập. Theo các địa phương, việc phân cấp, phân quyền đã được đẩy mạnh thời gian qua, nhưng vẫn có những hạn chế. Ví dụ như quyền quyết định đối với các dự án lớn tại địa phương, dù phân cấp cho địa phương nhưng việc phải chờ các bộ, ngành trung ương cho ý kiến mất quá nhiều thời gian, thủ tục còn phức tạp, nên nhiều dự án khó triển khai. Do đó, Đề án cần định hướng đẩy mạnh phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm giải trình hơn nữa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng ta kiên trì xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Một số địa phương thì cho rằng, mô hình tổ chức hành chính hiện nay chưa có có sự khác biệt về quy mô dân số, nên địa phương quy mô 5000 dân và 1000 dân hay tỉnh 1 triệu dân và 3 triệu dân cũng như nhau. Đây là vấn đề mà Đề án cần nghiên cứu để phù hợp với thực tế và tạo động lực phát triển.

Ghi nhận các ý kiến của 18 địa phương tại hội nghị, Chủ tịch nước đánh giá cao các tỉnh ủy, thành ủy góp ý tâm huyết, sát sao đối với các nội dung Đề án. Qua 3 hội nghị tại miền Bắc, miền Trung và hội nghị này cho thấy, các đại biểu đánh giá Dự thảo Đề án được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và trách nhiệm.

Theo đó, các ý kiến bao quát được đầy đủ các vấn đề trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam như: xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải cách, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; tăng cường dân chủ XHCN; kiểm soát quyền lực nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; việc thu gọn đầu mối cơ quan điều tra; phương thức lãnh đạo của Đảng, cấp ủy; vấn đề tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và phân quyền cho địa phương; vấn đề chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước… Bên cạnh những nội dung này, Chủ tịch nước đề nghị, sau hội nghị này, các tỉnh ủy, thành ủy các địa phương tiếp tục nghiên cứu Dự thảo Đề án và góp ý bằng văn bản cho Ban Chỉ đạo.  

Các lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam tham dự hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ, chúng ta đã đạt được sự thống nhất cao về những vấn đề chính trị - pháp lý cốt lõi, quan trọng về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Dự thảo Đề án đã bám sát Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng thể hiện tại Cương lĩnh của Đảng, các văn kiện của Đại hội Đảng và Hiến pháp 2013.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định "Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị". Và đây một lần nữa khẳng định chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại, với yêu cầu thực tiễn và phù hợp với mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân mà Đảng ta đã đề ra và kiên trì thực hiện trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.

Ông Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định, một trong những đặc điểm của xã hội XHCN mà nhân Việt Nam đang phản đấu xây dựng là có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Như vậy. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vừa mang giá trị phổ biến nhà nước pháp quyền hiện đại của thế giới, vừa tinh thần dân chủ, nhân quyền, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, vừa có những đặc trưng của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu góp ý vào Dự thảo Đề án.

Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, BCH Trung ương, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng ta lãnh đạo, hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, công lý, hiện đại, nhân văn, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra./.

vov.vn