Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng đối với tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng : 21:22, 06/05/2022

(Kiemsat.vn) - VKSND tối cao thông báo về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông của Ngành để lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Huân chương lao động các hạng và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2022.

Theo quy định tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương truớc khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...)”.

Do vậy, trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan cũng như Hội đồng thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân để cho ý kiến về việc khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2022 để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng tại file đính kèm

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Địa chỉ: Số 9, Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thùy Linh