Infographic: Những căn cứ xem xét miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Ngày đăng : 15:46, 16/11/2021

(Kiemsat.vn) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/11/2021.

 

Nguyễn Nho