Ban cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng : 12:28, 29/08/2021

(Kiemsat.vn) - Quy chế phối hợp gồm 03 chương, 10 điều; nội dung phối hợp công tác gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và chế độ tổ chức các cuộc họp và thông tin.

Căn cứ Điều lệ Đảng (khóa XI), Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Quy chế phối hợp dựa trên nguyên tắc tuân thủ Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định; quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ; những văn bản, tài liệu trao đổi về nội dung phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy được thực hiện, quản lý theo quy định của Đảng, Nhà nước; khi có yêu cầu phối hợp hoặc tham gia ý kiến, cả bên đề nghị và bên được đề nghị chủ động trao đổi ý kiến (trực tiếp hoặc bằng văn bản), cử cán bộ phối hợp thực hiện.

Việc ký kết Quy chế nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Ban cán sự đảng; nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy VKSND tối cao; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức và cán bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng các đoàn thể trong sạch, vững mạnh bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao.

Theo Quy chế, Ban cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao phối hợp công tác trên những nội dung chính: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và chế độ tổ chức các cuộc họp và thông tin.

Định kỳ hằng năm Ban cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức đánh giá công tác phối hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới; Ban cán sự đảng, Đảng ủy VKSND tối cao trao đổi, thống nhất để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nguyễn Nho