Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử

Ngày đăng : 19:46, 26/08/2021

(Kiemsat.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1269/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông có 03 tiêu chí: Tiêu chí về nội dung sản phẩm trên báo in, báo điện tử; tiêu chí về hình thức sản phẩm trên báo in, báo điện tử và các tiêu chí khác. 

Đối với tiêu chí về nội dung sản phẩm trên báo in, báo điện tử: Chủ đề tuyên truyền phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước. Nội dung tuyên truyền cần bám sát yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị như: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và tuyên truyền khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, nội dung sản phẩm cần đáp ứng việc phục vụ thông tin thiết yếu về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng; phù hợp với đối tượng độc giả mục tiêu; có tính định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; không vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan; không vi phạm quy định pháp luật về báo chí; phân tích, đánh giá chuyên sâu phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền.

Đối với tiêu chí về hình thức sản phẩm trên báo in, báo điện tử: Xác định vị trí đăng tải sản phẩm tại chuyên trang, chuyên mục, trang nhất, trang chủ phù hợp với chủ đề tuyên truyền và phù hợp quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sử dụng các hình thức thể hiện đa dạng, phù hợp với yêu cầu, định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước (dạng sản phẩm Mega Story, Timeline, Ảnh, Video, Infographic, Audio...); phù hợp với đối tượng mục tiêu, thuần phong, mỹ tục và pháp luật Việt Nam./.

Khánh Linh