Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng : 19:48, 24/07/2021

(Kiemsat.vn) - Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ quan VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao 1 thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang, chủ động có các biện pháp thực hiện việc phòng, chống dịch có hiệu quả tại đơn vị mình; thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K" (Khẩu trang - Kh khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.

2. Quán triệt đến toàn công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình nắm và thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thường xuyên khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone, Ncovi hoặc trên Website tokhaiyte.vn; thường xuyên cập nhật thực hiện nghiêm các quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương nơi cư trú về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Bố trí công chức, viên chức, người lao động áp dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà và phải bảo đảm an toàn, bảo mật, hiệu quả công việc chỉ những trường hợp thật sự cần thiết phải làm việc tại Cơ quan do Thủ trưởng đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo VKSND tối cao.

4. Không tổ chức các cuộc hội họp; trường hợp phải tổ chức thì phải được sự đồng ý của Viện trưởng VKSND tối cao; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

5. Ban Quản lý Tòa nhà VKSND tối cao phải chịu trách nhiệm việc quản triệt đến nhân viên đơn vị mình chấp hành nghiêm nội dung Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, sắp xếp, bố trí nhân viên làm việc luân phiên tại Tòa nhà VKSND tối cao một cách hợp lý và bảo đảm hiệu quả công việc; đồng thời phải chịu trách nhiệm đối với việc phòng, chống dịch Covid-19 của nhân viên đơn vị mình.

6. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao và Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao 1 phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao về công tác phòng, chống dịch của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về việc để công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành quy định phòng, chống dịch./.

Nguyễn Nho