Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng : 17:36, 21/07/2021

(Kiemsat.vn) - Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân vừa ban hành Công văn số 180/V16 về việc đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin của Ngành để lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Huân chương các loại và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2021.

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng nêu rõ "Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc" lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...)".

Căn cứ theo quy định trên, Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các loại và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2021, để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan cũng như Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân cho ý kiến về việc khen thưởng (Danh sách gửi kèm).

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Địa chỉ: Số 9, Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thùy Linh