Đảng ủy VKSND tối cao nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương

Ngày đăng : 11:36, 01/07/2021

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 30/6/2021, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 252 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối. 

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trung tâm Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương có đồng chí đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Đồng chí Lại Xuân Lâm, đồng chí Đỗ Việt Hà, đồng chí Nguyễn Quang Trường; đại diện lãnh đạo Ban, lãnh đạo các Vụ, các đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương… 

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Tại điểm cầu VKSND tối cao, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ thuộc VKSND tối cao.

Cùng tham dự còn có các đại biểu ở các điểm cầu: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh; VKSND cấp cao (tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh); Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập trung vào 3 nội dung chính: Nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quán triệt nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhằm giúp các cấp ủy, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Khối; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã quán triệt, triển khai đến các đại biểu nội dung về Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối xác định trong nhiệm kỳ là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với vị trí công tác và có kế hoạch đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; qua đó cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối. Đồng thời, việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”. Đề cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình hành động. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được PGS.TS. Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu, quán triệt nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Bài viết thể hiện trí tuệ, tư duy khoa học, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, một lần nữa khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của cách mạng Việt Nam; cổ vũ, động viên ý chí, tinh thần, khát vọng để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trên cơ sở kết quả của hội nghị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối quán triệt, khẩn trương xây dựng và triển khai Chương trình hành động nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. 

Trịnh Quyết