Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đoàn kết – vững mạnh

Ngày đăng : 14:56, 17/10/2019

(Kiemsat.vn) - Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân gồm có 29 cán bộ công chức, trong đó có 04 Lãnh đạo, 14 Kiểm sát viên, 03 Kiểm tra viên, 08 Chuyên viên. Đơn vị có 01 Chi bộ, 01 tổ chức Công đoàn và 01 tổ chức Đoàn thanh niên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực trong công việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Người cũng nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ trong việc xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Cán bộ “là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”. Người đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, cùng với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng khối đoàn kết tập thể đơn vị có ý nghĩa quyết định đến việc thành, bại trong việc thực hiện chức năng của ngành Kiểm sát tại địa phương, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân đã chú trọng, lấy công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị”, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

Cán bộ, Kiểm sát viên phải là những người có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có thái độ chính trị đúng đắn, hiểu, nắm chắc và tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, tập thể cán bộ công chức thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công chức để kịp thời cổ vũ, khuyến khích đối với những đồng chí có tư tưởng đúng đắn và nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời đối với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống; nếu cần thiết phải báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

Đại hội Công đoàn cơ sở

Việc rèn luyện tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ được thông qua các hoạt động như: tham gia các lớp học Nghị quyết do Quận ủy tổ chức để kịp thời nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kết hợp công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ và nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công chức.

Do đó, cán bộ công chức trong đơn vị đều ổn định về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không vi phạm các biểu hiện về tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đơn vị có 29 cán bộ công chức, trong đó có 22 Đảng viên, 04 quần chúng là cảm tình đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

Cán bộ công chức là người thay mặt nhân dân thực hiện các công việc của chính quyền nhằm đảm bảo sự ổn định, phát triển của xã hội và phục vụ nhân dân. Hiệu quả của đội ngũ cán bộ công chức được thể hiện qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Lãnh đạo đơn vị phát biểu tại cuộc họp liên ngành Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát

Trong tổng số 29 cán bộ công chức, 100% có trình độ đại học (trong đó có 02 đồng chí lãnh đạo có trình độ trình độ Thạc sỹ). Các tiêu chí về trình độ chính trị, tin học, ngoại ngữ đều đảm bảo. Chi ủy chi bộ và lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện cho cán bộ công chức nâng cao trình độ chuyên môn bằng việc cử cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp anh văn, tin học,…, cử cán bộ công chức chuyên ngành khác tham gia chương trình đại học chuyên ngành luật. Qua đó đã tạo sự đồng đều về trình độ chuyên môn trong đội ngũ cán bộ công chức của đơn vị; đồng thời Lãnh đạo đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao trình độ cho cán bộ, kiểm sát viên.

Đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên qua công tác thực tiễn

Công tác đào tạo thực tiễn được thực hiện thường xuyên theo phương châm kế thừa, giỏi chuyên sâu một khâu công tác và biết nhiều khâu công tác. Kiểm sát viên lâu năm được giao kèm cặp chuyên viên, Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm; thường xuyên tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, xét xử án dân sự là một hình thức tự đào tạo, học tập thực tế, giúp đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó mỗi cán bộ, Kiểm sát viên tham dự học tập, rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và theo tinh thần cải cách tư pháp…vv.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự

Để việc thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, đơn vị có sự phân công công việc phù hợp cho cán bộ, Kiểm sát viên, tùy thuộc vào nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ công chức có cơ hội phát huy sở trường, năng lực của bản thân.

Cán bộ công chức hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3

Mỗi năm, cán bộ công chức phải thực hiện một khối lượng công việc vô cùng lớn, với 1000 vụ án hình sự, trên 3000 vụ án dân sự các loại và kiểm sát trên 3000 việc thi hành án dân sự…vv. Tuy nhiên, với sự quản lý, điều hành hợp lý của cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị, sự nỗ lực trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ hoạt động công tác kiểm sát, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

VKSND quận Bình Tân