Từ 25/2: Áp dụng quy định mới về định mức sử dụng xe công

Ngày đăng : 16:28, 17/01/2019

(Kiemsat.vn) - Từ 25/2, Chính phủ thống nhất quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô; khoán kinh phí sử dụng xe ôtô; thuê dịch vụ xe ôtô và sắp xếp lại xe ôtô, bao gồm: Xe ôtô phục vụ công tác các chức danh; xe ôtô phục vụ công tác chung; xe ôtô chuyên dùng; xe ôtô phục vụ lễ tân nhà nước.

Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công sẽ có hiệu lực từ ngày 25/2/2019 (Ảnh: internet)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công. Đối tượng áp dụng của Nghị định là cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; doanh nghiệp do Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Về nguyên tắc sử dụng ô tô công, Nghị định nêu rõ: Trường hợp một người giữ nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ, ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thanh lý, thay thế thì người kế nhiệm tiếp tục sử dụng, không trang bị mới.

Theo Nghị định, các chức danh phải nhận khoán kinh phí sử dụng xe, không được trang bị xe riêng là lãnh đạo đơn vị thuộc Cục; đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; đơn vị thuộc cấp huyện... 

Việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định tại Nghị định này thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có. Đồng thời thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ số liệu xe ô tô sau khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo thời hạn quy định.

Liên quan điều kiện thanh lý xe công, Nghị định quy định: Xe công được thanh lý khi quá thời gian sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định. Hoặc xe công đã sử dụng trên 200 nghìn km đối với ô tô của cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn miền núi, hải đảo...; đã sử dụng 250 nghìn km đối với đơn vị đóng tại địa bàn còn lại.

Ngoài ra, nếu xe chưa quá thời hạn sử dụng, chưa quá số km đã đi, nhưng hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá) thì cũng được bán thanh lý.

Xem chi tiết Nghị định 04/2019/NĐ-CP tại đây./.

Cẩm Thi