Lương cơ sở tiếp tục tăng kể từ 01/7/2019 cho 09 nhóm đối tượng

Ngày đăng : 14:18, 20/12/2018

(Kiemsat.vn) - Nghị quyết số 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 vừa được Quốc hội ban hành quy định giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên mức 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) kể từ ngày 01/7/2019.

Bên cạnh việc điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng được điều chỉnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2019.

Theo Tờ trình của Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng như hiện nay còn chênh lệch quá nhiều so với mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nhiệp và chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động. Cụ thể, mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng mới đạt 41,62% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2018 (3.340.000 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Ảnh minh họa

Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo nêu rõ mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; 

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

- Người làm việc trong các tổ chức cơ yếu;

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Về kinh phí thực hiện, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2019 của các cơ quan, đơn vị; sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập…

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ giao; sử dụng 50% phần ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính.

Xem thêm>>>

Bãi bỏ mức lương cơ sở, ban hành hệ thống lương mới theo vị trí việc làm với cán bộ, công chức

Lương cơ sở chính thức tăng thêm 90.000 đồng từ ngày 01/7/2018

Phạm Hằng (giới thiệu)