Đến năm 2021: Nhà nước chỉ đầu tư một số báo làm nhiệm vụ chính trị

Ngày đăng : 08:12, 01/11/2018

(Kiemsat.vn) - Theo quy hoạch Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in. Cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo, tạp chí in được xuất bản báo, tạp chí điện tử.

Từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (không gồm cơ quan báo chí) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. 

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, về mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (không bao gồm cơ quan báo chí), từ nay đến năm 2021 thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp bảo đảm phù hợp với danh mục dịch vụ sự nghiệp công thông tin và truyền thông, bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, thống nhất; thực hiện tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ công.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Đến năm 2021, cả nước giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực thông tin truyền thông; giảm 10% biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2015.

Các đơn vị được yêu cầu tăng tự chủ tài chính. Quy hoạch đặt mục tiêu đến 2021 hoàn thành cơ bản chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực báo chí thực hiện sắp xếp theo lộ trình Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị thông qua, phấn đấu đến 2021 có tối thiểu 10%; năm 2025 có 20% đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. 

Nhà nước chỉ đầu tư, bảo đảm cho một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; có hỗ trợ ngân sách (theo hình thức đặt hàng) đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn, khu vực.

Theo Quy hoạch, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí (bao gồm: báo và tạp chí in; phát thanh, truyền hình; báo và tập chí điện tử) được sắp xếp như sau:

Ban Chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tập chí Cộng sản; mỗi ban của Đảng có 1 cơ quan tạp chí in. Báo Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Văn phòng Quốc hội có 1 cơ quan báo in, 1 cơ quan tạp chí in và cơ quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in.

Bộ, cơ quan ngang bộ có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in; Bộ Quốc phòng có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình Quân đội; Bộ Công an có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân. Báo điện tử Chính phủ, Báo Quân đội Nhân dân và Báo Công an Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) có 1 cơ quan tạp chí in. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Quân khu, quân chủng có 1 cơ quan báo in hoặc 1 cơ quan tạp chí in. Tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có 1 cơ quan tạp chí in. Học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện theo quy định được có 1 cơ quan tạp chí in khoa học chuyên ngành.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 1 cơ quan báo in, 1 cơ quan tạp chí in và 1 đài phát thanh và truyền hình (đài). Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí in chuyên ngành. Mỗi đài chỉ có 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình; Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có cơ chế đặc thù về mô hình tổ chức và phạm vi thông tin, mỗi đài có tối đa 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo, tạp chí in được xuất bản báo, tạp chí điện tử.

Quy hoạch này hướng đến mục tiêu xây dựng mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực thông tin truyền thông tinh gọn, cơ cấu hợp lý, tự chủ, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, trùng lắp; đồng thời đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của cơ quan nhà nước có chất lượng, tập trung vào miền núi, biên giới, hải đảo. 

Xem thêm>>>

Từ sau năm 2020, hợp nhất tạp chí của các ban Đảng

Chỉ một số cơ quan báo chí được đưa tin về cuộc họp của UBTVQH

Cẩm Thi (giới thiệu)