Trao đổi bài: Ai là người bị kiện và Tòa án nào giải quyết vụ án hành chính?

Ngày đăng : 10:56, 26/04/2017

(Kiemsat.vn) – Tác giả cho rằng ông Nguyễn Văn A khởi kiện hành vi hành chính của UBND tỉnh V, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh V.

Tháng 01/2016, ông Nguyễn Văn A gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện B đề nghị được tách thửa đất trong đó có 50 m2 đất ở và 50 m2 đất vườn. Do ông A đề nghị tách thửa vào phần đất vườn nên Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện B đã hướng dẫn ông A làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở trước khi đề nghị tách thửa. Không đồng ý với hướng dẫn của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện B nên  ngày 5/7/2016  ông A đã khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh V yêu cầu Tòa án tuyên bố hành vi không tách thửa của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện B là trái pháp luật là ông A đã khởi kiện không đúng đối tượng và Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện  B không có tư cách pháp nhân, là đơn vị trực thuộc, thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh V mà Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh V trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh V và Sở Tài nguyên – Môi trường là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh V không phải là đơn vị độc lập. Do đó, Tòa án nhân dân huyện B cần hướng dẫn ông A khởi kiện hành vi hành chính của UBND tỉnh V tại Tòa án nhân dân tỉnh V theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó”.

Nội dung này được hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số: 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/07/2011 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính:“Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể là của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác, nhưng do người trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác đó thực hiện theo sự phân công hoặc uỷ quyền, uỷ nhiệm thì hành vi đó là hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác mà không phải là hành vi hành chính của người đã thực hiện hành vi hành chính đó”.

Trên cơ sở đó xác định người bị kiện hành vi hành chính là UBND tỉnh V và Tòa án giải quyết vụ án hành chính này là Tòa án nhân nhân tỉnh V.

Xem bài đưa ra trao đổi>>>

Ai là người bị kiện và Tòa án nào giải quyết vụ án hành chính?