Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày đăng : 04:43, 11/09/2017

(Kiemsat.vn) - TANDTC được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, VKSNDTC và các cơ quan liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án theo quy định tại Điều 55 của Luật số 10/2017/QH14.

Ngày 25/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thi hành Luật số 10/2017/QH14 tập trung vào mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật số 10/2017/QH14 trên phạm vi cả nước; xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc triển khai thi hành Luật số 10/2017/QH14 trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với TANDTC, VKSNDTC và các cơ quan có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ như:

– Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật;

– Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật số 10/2017/QH14;

– Tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

– Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật số 10/2017/QH14;

– Xây dựng tài liệu và tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về pháp luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

– Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước.

Thủ tướng ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

TANDTC được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, VKSNDTC và các cơ quan liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án theo quy định tại Điều 55 của Luật số 10/2017/QH14.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật số 10/2017/QH14 trong phạm vi quản lý của mình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Xem chi tiết Quyết định số 1269 tại đây.

Anh Nga
(giới thiệu)