Bổ sung đối tượng được bảo vệ trong tố tụng hình sự

Ngày đăng : 09:49, 02/01/2017

(Kiemsat.vn) Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 bổ sung 01 Chương quy định cụ thể về trách nhiệm bảo vệ; những người được bảo vệ; các biện pháp bảo vệ; quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ..., trong đó bổ sung một số đối tượng được bảo vệ.

Điều 484 BLTTHS năm 2015 quy định về những người được bảo vệ gồm: Người tố giác tội phạm, người làm chứng; bị hại; người thân thích của người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại.

Như vậy, so với Bộ luật hiện hành thì BLTTHS năm 2015 đã bổ sung thêm những đối tượng được bảo vệ sau:

– Người thân thích của người tố giác tội phạm;

– Người thân thích của người làm chứng;

– Người thân thích của bị hại.

Điều luật cũng quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người được bảo vệ.

Theo đó, người được bảo vệ có những quyền sau: Đề nghị được bảo vệ; được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ; được biết về việc áp dụng biện pháp bảo vệ; đề nghị thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp bảo vệ; được bồi thường thiệt hại, khôi phục danh dự, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp trong thời gian bảo vệ.

Người được bảo vệ có nghĩa vụ sau: Chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của cơ quan bảo vệ liên quan đến việc bảo vệ; giữ bí mật thông tin bảo vệ; thông báo kịp thời đến cơ quan có trách nhiệm bảo vệ về những vấn đề nghi vấn trong thời gian được bảo vệ./.

Hồng Phong