Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong ngành KSND

Ngày đăng : 08:49, 23/09/2017

(Kiemsat.vn) - Ngày 14/9/2017, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về việc tăng cường công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong ngành KSND.

Nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quán triệt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ thị Viện trưởng VKSQS trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng các VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong ngành KSND với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật: Cần tăng cường trách nhiệm trong việc đề nghị xây dựng pháp luật như các đơn vị thuộc VKSND tối cao tiếp nhận, nghiên cứu các đề nghị về xây dựng văn bản khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát thuộc lĩnh vực công tác của mình; tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND tối cao sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn bản được đề nghị; tổ chức tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của ngành KSND; tăng cường trách nhiệm phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan hữu quan chủ trì soạn thảo.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác tố chức thi hành pháp luật: Cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành KSND theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng tài liệu, tổ chức việc giới thiệu, phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung các đạo luật mới cho toàn Ngành; tham mưu, giúp lãnh đạo VKSND tối cao trả lời thỉnh thị về việc nhận thức và áp dụng pháp luật; các đơn vị thuộc VKSND tối cao chủ trì tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Ngành có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của từng đơn vị, theo sự phân công của Lãnh đạo VKSND tối cao; Trường Đại học kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của VKSND tối cao khẩn trương thực hiện việc rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu để phù hợp với các đạo luật, nghị quyết của Quốc hội, quy định mới của Ngành phục vụ giảng dạy ở bậc đại học, đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên sâu.

Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng VKSND tối cao, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát các cấp tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề, viết bài…trên báo, tạp chí, thông tin khoa học, ấn phẩm khác, truyền hình Kiểm sát, trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và quy định mới của Ngành

Ngoài ra, tại Chỉ thị Viện trưởng VKSNDTC yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng các VKSND cấp cao, Viện trưởng các VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để việc xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong ngành KSND đạt hiệu quả tốt.

Viện trưởng VKSND các cấp chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật dưới các hình thức phù hợp trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình; kịp thời tổng kết những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, đề nghị Viện kiểm sát cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn.

Ngân Hà

(giới thiệu)

Xem toàn bộ chỉ thị tại đây

Các bài viết liên quan >>>>

Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp