Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành KSND

Ngày đăng : 05:28, 29/03/2017

(Kiemsat.vn) - Nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Ban Chỉ đạo 138 VKSNDTC, Ban Chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngành KSND đã xây dựng Chương trình thực hiện công tác này của ngành KSND trong năm 2017.

Ban Chỉ đạo 138 VKSNDTC, Ban Chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngành KSND yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, Viện trưởng VKSND các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động đề ra các giải pháp bảo đảm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được quy định tại các nghị quyết số 37, 63, 96, 111 của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu của Ngành về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật, đặc biệt là dự thảo luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Bộ luật TTHS, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ tạm giam.

Tích cực tham gia hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND và Ban Chỉ đạo 138 của địa phương, góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí của Ngành cần đổi mới nội dung, tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; tập trung tuyên truyền việc thực hiện các quy định mới của pháp luật về phòng, chống tội phạm, giáo dục ý thức pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong nhân dân thông qua việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, xét xử các vụ án trọng điểm; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2017 để tuyên truyền, phổ biến BLTTDS, BLDS năm 2015; xuất bản sách chuyên khảo “Những vấn đề cơ bản về phòng, chống tội phạm theo quy định của các đạo luật về tư pháp năm 2015”.

Nguyễn Long