Công chức TPHCM sẽ được tăng thu nhập từ ngày 1/4

16/03/2018 13:38

Cán bộ công chức viên chức TPHCM năm 2018 được tăng thu nhập tối đa 0,6 lần, năm 2019 tăng tối đa 1,2 lần, năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

Cán bộ công chức viên chức TPHCM năm 2018 được tăng thu nhập tối đa 0,6 lần, năm 2019 tăng tối đa 1,2 lần, năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

Sáng 16.3, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND TPHCM khóa IX, các Đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua nghị quyết về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ không chuyên trách ở cấp phường - xã - thị trấn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo nghị quyết, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm được điều chỉnh theo lộ trình: Năm 2018 tăng tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ).

Kế đến năm 2019 sẽ tăng thu nhập tối đa 1,2 lần và năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần. Thời gian tăng thu nhập từ ngày 1.4.2018 đến ngày 31.12.2020.

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.
Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Thu nhập tăng thêm được chi trả căn cứ theo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị.

Căn cứ hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa của từng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện hệ số điều chỉnh tăng thu nhập cho từng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo nguyên tắc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương. Đặc biệt, việc chi thu nhập tăng thêm phải gắn với hiệu quả công việc và không cào bằng.

Đối với người làm việc theo hợp đồng (quy định tại Nghị định 68/2000) cũng được chia sẻ thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc.

Chi trả thu nhập tăng thêm từ nguồn cải cách tiền lương, gồm: Kinh phí cải cách tiền lương của các năm trước sử dụng chưa hết chuyển sang; 50% từ tăng thu ngân sách địa phương; nguồn tiết kiệm…

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang