Hà Nội: sẽ khảo sát sự hài lòng người dân với cơ quan hành chính

10/08/2018 15:01
(Kiemsat.vn) - Đây là một trong những nội dung trong Quyết định số 4003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.
Bạn cần biết

22 tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân đối với của cơ quan hành chính

27/10/2017 02:04
(Kiemsat.vn) - Để đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước khi đến giao dịch trực tiếp nhằm mục đích cải thiện chất lượng phục vụ, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020” dựa trên 22 tiêu chí.
Bạn cần biết

Ai là người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước với báo chí?

14/02/2017 10:25
(Kiemsat.vn) – Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 quy định rõ người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; đối với các cơ quan hành chính ở địa phương thì người phát ngôn phải từ cấp phó trở lên.
Bạn cần biết

Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

15/09/2016 01:59
Nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Chính phủ, chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân.
Nghiên cứu
lên đầu trang