Kết quả triển khai thi hành các đạo luật, nghị quyết trong ngành KSND

09/03/2018 16:21

(kiemsat.vn)
Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao về triển khai thi hành các đạo luật, nghị quyết có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, vừa qua Vụ 14 đã có công văn số 93/BC-V14 báo cáo kết quả thực hiện trong ngành KSND.

Năm 2017, VKSND tối cao đã thông báo nhanh nội dung mới của các luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND được thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến đến toàn Ngành; giới thiệu, tập huấn từng đạo luật, được truyền hình trực tuyến đến tất cả các điểm cầu của ngành trên cả nước; tập huấn ở từng đơn vị VKS quân sự trung ương, VKSND cấp cao 1,2,3, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, VKS quân sự quân khu và tương đương, đồng thời tập huấn chuyên sâu theo chuyên đề, loại  tội phạm, loại vụ án, vụ việc...

Toàn cảnh Hội nghị thông báo nhanh nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết tại điểm cầu VKSNDTC (Ảnh minh họa)

Công tác hướng dẫn thi hành quy định của các đạo luật mới được thực hiện chủ động, tích cực, khẩn trương và nghiêm túc. Trong lĩnh vực dân sự hành chính, VKSNDTC đã chủ trì, phối hợp với TANDTC xây dựng 02 thông tư hướng dẫn quan hệ giữa VKSND và TAND trong việc thi hành một số quy định của BLTTDS, Luật TTHC; ban hành các quy chế nghiệp vụ, mẫu văn bản tố tụng – nghiệp vụ, hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ, tích cực giải đáp vướng mắc về pháp luật cho VKSND các cấp…; trong lĩnh vực hình sự, VKSNDTC đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn trong toàn ngành việc áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội theo các Nghị quyết số 109/2015/QH13, Nghị quyết số 144/2016/QH13, Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội; trả lời nhiều vướng mắc, thỉnh thị của VKSND cấp dưới trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

Để chuẩn bị cho việc thi hành BLHS, BLTTHS, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước... VKSND tối cao đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Chủ trì xây dựng 08 Thông tư liên tịch (đến nay, đã hoàn thành 02 thông tư liên tich); phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng 06 nghị định của Chính phủ, 09 thông tư liên tịch, 02 nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC và 06 thông tư (xem phụ lục kèm theo); trong đó, đã ban hành 03 nghị định, 05 thông tư liên tịch, 02 nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC và 03 thông tư; sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo, hệ thống biểu mẫu, văn bản tố tụng nghiệp vụ, hệ thống quy chế nghiệp vụ, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác trong nội bộ ngành có liên quan đến việc triển khai thi hành các đạo luật, nghị quyết (xem phụ lục kèm theo).

Công tác đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được đảm bảo nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của luật, nghị quyết: Kiện toàn tổ chức bộ máy của VKSQS Trung ương, Thanh tra VKSND tối cao, Văn phòng VKSNDTC, Cơ quan điều tra VKSNDTC và các Viện nghiệp vụ thuộc VKSND cấp cao bảo đảm các đơn vị, VKSND cấp dưới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định mới của luật; xây dựng bộ đề thi tuyển các chức danh tư pháp theo yêu cầu của các đạo luật mới; tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm các chức danh tư pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động trong ngành KSND.

Đối với công tác đào tạo, tuyên truyền đã tổ chức biên soạn lại hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về các luật, nghị quyết mới tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh; biên soạn phát hành 05 cuốn sách có nội dung so sánh quy định của các đạo luật mới so với các đạo luật cũ; tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” tìm hiểu về các quy định mới của BLHS và BLTTHS…; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các luật trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của Ngành và các ấn phẩm khác dó VKSND tối cao xuất bản như đăng tên TCKS gần 400 bài trên tạp chí in và điện tử, Truyền hình Kiểm sát đã xây dựng và phát sóng 04 phóng sự và 09 tin có nội dung giới thiệu, phân tích về các quy định mới để nhận thức và áp dụng pháp luật…

Xem toàn bộ báo cáo tại đây

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang