Có được nhận tiền thưởng của cả Lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở?

11/12/2017 08:35

Năm 2017, tôi đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Vậy tôi có được nhận tiền thưởng của cả hai danh hiệu trên không hay chỉ được nhận tiền thưởng của danh hiệu cao nhất? Mức tiền thưởng tôi có thể được nhận là bao nhiêu?

Trường hợp bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

“Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” là hai danh hiệu thi đua đối với cá nhân theo quy định tại Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013 và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Mức tiền thưởng đối với danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 69 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP như sau:

“c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;

d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.”

Việc tính tiền thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.

Với trường hợp cá nhân trong cùng một năm đạt hai danh hiệu thi đua, việc xác định mức tiền thưởng được hưởng dựa trên nguyên tắc quy định tại điểm c khoản 2 Điều 66 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP như sau:

…“c) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng cao nhất”

Như vậy, căn cứ các quy định trên đây, với trường hợp của bạn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, sau đó đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, bạn sẽ được nhận tiền thưởng là 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ban hành quyết định công nhận danh hiệu thi đua.

Ngọc Nga

(2) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang