Chế độ làm việc của Kiểm sát viên VKSNDTC không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

11/08/2017 09:39

(kiemsat.vn)
Ngày 07/8/2017, Viện trưởng VKSNDTC  ký quyết định số 296/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế tạm thời về chế độ làm việc của Kiểm sát viên VKSNDTC không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Kiemsat.vn giới thiệu nội dung cơ bản của Quy chế.

Nhằm mục tiêu phát huy tối đa năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn của Kiểm sát viên VKSNDTC để phục vụ hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các lĩnh vực công tác khác của VKSNDTC; xây dựng cơ chế chính sách, chế độ bảo đảm hoạt động của Kiểm sát viên VKSNDTC, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu:

1. Kiểm sát viên VKSND tối cao thực hiện chế độ làm việc của công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật tổ chức VKSND và quy định của pháp luật khác liên quan đến chức danh Kiểm sát viên VKSNDTC.

2. Trường hợp có từ 03 Kiểm sát viên VKSNDTC trở lên thì Viện trưởng VKSNDTC quyết định thành lập tổ Kiểm sát viên VKSNDTC và cử Tổ trưởng để điều hành công việc của tổ.

Tổ Kiểm sát viên VKSNDTC thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng VKSNDTC, nhưng chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo VKSNDTC.

3. Hằng năm, Kiểm sát viên VKSNDTC và Tổ kiểm sát viên VKSNDTC phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và định kỳ có báo cáo công tác theo quy định chung của Ngành.

Trường hợp đột xuất, Kiểm sát viên VKSNDTC được giao thực hiện nhiệm vụ cụ thể thì phải có báo cáo riêng về việc thực hiện nhiệm vụ đó.

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác của Kiểm sát viên VKSNDTC và Tổ kiểm sát viên VKSNDTC được gửi trực tiếp cho lãnh đạo VKSNDTC, đồng thời gửi Văn phòng VKSNDTC để tổng hợp.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định nguyên tắc làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn; trách nhiệm; chế độ chính sách và quan hệ công tác của Kiểm sát viên VKSNDTC.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Phạm Hằng

(giới thiệu)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang